ข้อมูลชุมชน

ลำดับ ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน (ทางการ) แขวง/ตำบล อำเภอ จังหวัด ข้อมูล
พื้นฐาน การประกอบอาชีพ กายภาพ การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากร/โบราณคดี หนิ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล
1 บ้านคลองเรือ ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2 ชุมชนบ้านดอนเกลี้ยง ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
3 ภูเขาทอง กำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง
4 บ้านทรายขาว ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
5 บ้านฝ่ายท่า นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
6 บ้านโตนกลอย กำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง
7 บ้านบางกล้วยนอก นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
8 บ้านทะเลนอก กำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง
9 บ้านนิคม ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
10 บ้านใหม่นิคม ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
11 บ้านท่าอู่ ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
12 บ้านควรยูง ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
13 บ้านซอยสิบ ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
14 บ้านภูธรอุทิศ ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
15 บ้านใหม่จัตวา ขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
16 บ้านเหนือ กำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง
17 บ้านสุขสำราญ กำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง
18 บ้านหาดทรายขาว กำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง
19 บ้านกำพวน กำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง
20 บ้านบางมัน นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
21 บ้านนาพรุ นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
22 บ้านคลองไทรงาม นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
23 บ้านแหลมนาว นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
24 บ้านไร่ใน นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
25 บ้านทุ่งถั่ว นาคา อำเภอสุขสำราญ ระนอง
© ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี