พื้นที่ทำโครงการ

  รายการโครงการ

ลำดับ ชื่อโครงการ จำนวนเงิน
(บาท)
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ) 2,437,100
  มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์
  หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งตานอน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 โครงการขับเคลื่อน SRU MODEL 578,360
3 โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวดอนสัก เกาะพะลวย 539,340
4 โครงการพุมเรียงโมเดล 945,200
5 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 758,400
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะเเบกงาม
  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
6 ส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,857,900
  เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 บ้านห้วยเสียด ตำบลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หมู่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
  เทศบาลตำบลกัมพูวัน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
© ศูนย์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี