ข้อมูลครัวเรือน

ลำดับ ที่อยู่ เจ้าบ้าน ข้อมูล
สมาชิกใน
ครัวเรือน
อาชีพของ
ครัวเรือน
รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน สภาพทางสังคม ปัญหาของชุมชน
1 บ้านเลขที่    10/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางนิภา คุณล่ำ
2 บ้านเลขที่    23   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางจันทร์ณา สิริวันต์
3 บ้านเลขที่    49   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสากล มีเพ็ง
4 บ้านเลขที่    161/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางอำพันธ์ ทองคำ
5 บ้านเลขที่    160/6   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   ไมตรี สมปอง
6 บ้านเลขที่    161/20   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวกุมารี สุขดำ
7 บ้านเลขที่    153   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายคล่องกิจ เย็นแต
8 บ้านเลขที่    161/19   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวจารี สวัสดีรักษา
9 บ้านเลขที่    161/13   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายศิริพงษ์ ปอยี
10 บ้านเลขที่    172   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวณัฐภัสสร ทองคำ
11 บ้านเลขที่    161   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายวินิตย์ ทองดำ
12 บ้านเลขที่    10/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายประทีป บุญรอด
13 บ้านเลขที่    52/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายบุญนิต ชฌนานนพ
14 บ้านเลขที่    163   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายชยวัฒน์ หนูบุญ
15 บ้านเลขที่    153   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายธีรพล เย็นแดง
16 บ้านเลขที่    112/10   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางนิชากานต์ สุวรรณรัตน์
17 บ้านเลขที่    2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายประสิทธิ์ อุดมศิลป์
18 บ้านเลขที่    11/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสุริยา สุขใส
19 บ้านเลขที่    15/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายเลื่อน ชูศรี
20 บ้านเลขที่    15   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางวันทนา รุ่งเรือง
21 บ้านเลขที่    156/7   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวนงลักษณ์ คุระพูล
22 บ้านเลขที่    111   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นาย อภิชาติ เมืองแก้ว
23 บ้านเลขที่    151/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสมใจ ไชยถาวร
24 บ้านเลขที่    161/9   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสิทธิพร ปอยี
25 บ้านเลขที่    161/12   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาว ชไมพร ชูทรัพย์
26 บ้านเลขที่    156   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายศุภฤกษ์ เย็นแดง
27 บ้านเลขที่    22   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางวิพร ร่มเมือง
28 บ้านเลขที่    156   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   เพ็ญศรี เย็นแดง
29 บ้านเลขที่    155   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายบุญธรรม พงค์สมุทร
30 บ้านเลขที่    154   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายชาญศิลป์ ใจจร
31 บ้านเลขที่    161/8   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมใจ สวัสดีรักษา
32 บ้านเลขที่    44   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางจินดา นุ่มนวน
33 บ้านเลขที่    11   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสุนันทา เริงไชยภูมิ
34 บ้านเลขที่    109/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายนัฎฐิพงษ์ ศรีเจริญ
35 บ้านเลขที่    16   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางละม่อน อนุภักดิ์
36 บ้านเลขที่    107   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายวิมล นุ่มนวน
37 บ้านเลขที่    14/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางหนูพร ใจจร
38 บ้านเลขที่    14   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางวิลาวรรณ ใจจร
39 บ้านเลขที่    160/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางนิตยา เหมทานนท์
40 บ้านเลขที่    150/6   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายเคียงศักดิ์ คุระพูล
41 บ้านเลขที่    156/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางวารีพร เย็นแดง
42 บ้านเลขที่    63/3   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสุทัศน์ ชินบุรารัตน์
43 บ้านเลขที่    150/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายมีเดช แก้วสงค์
44 บ้านเลขที่    9   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสุภานี แสงอินทร์
45 บ้านเลขที่    150/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายวิลาศ แก้วสาศ
46 บ้านเลขที่    56/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางชลธิชา เย็นแดง
47 บ้านเลขที่    10/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายอารมย์ ทองใบ
48 บ้านเลขที่    153   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสัญญา สาระทิพย์
49 บ้านเลขที่    56   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายเตี้ยว ไตรสุวรรณ์
50 บ้านเลขที่    18   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นาวสาววาสนา นุ่มวงษ์โต
51 บ้านเลขที่    164/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายพินัน รัตนรัตน์
52 บ้านเลขที่    7/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวเพชรรัตน์ แก้วคุ้มภัย
53 บ้านเลขที่    44/3   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายรัตนกิจ นุ่มนวน
54 บ้านเลขที่    2/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสัญญา สิริกุล
55 บ้านเลขที่    130   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวบุญทิพย์ เศียรเฉย
56 บ้านเลขที่    167   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสุทธิพร กลศิริ
57 บ้านเลขที่    79   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางวรรณา นุ่มวงษ์โต
58 บ้านเลขที่    53/5   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางพิไลพรรณ ภักดีชม
59 บ้านเลขที่    112/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางลำยอง ศิริประภากร
60 บ้านเลขที่    160/3   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายนพดล ศิวพรหมมาศ
61 บ้านเลขที่    64   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายอภิชาติ เกื้อสกุล
62 บ้านเลขที่    112   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายชูศักดิ์ ชำนาญการ
63 บ้านเลขที่    162   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายนิพนธ์ มีเพ็ง
64 บ้านเลขที่    16/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายพงษ์ศักดิ์ รัตนา
65 บ้านเลขที่    69   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางโสภี ปลอดเถาว์
66 บ้านเลขที่    63   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสุนทร รัตนรัตน์
67 บ้านเลขที่    72   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายคมสันต์ จันทร์แก้ว
68 บ้านเลขที่    63/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายวีระ เห้งขาว
69 บ้านเลขที่    ุ67/5   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมคิด กาลา
70 บ้านเลขที่    62/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายธีระศักดิ์ มะลิวงค์
71 บ้านเลขที่    40/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมใจ พรหมทอง
72 บ้านเลขที่    63/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   จ.ส.อ.พินิจ รัตนรัตน์
73 บ้านเลขที่    103   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายบรรเทา พูนพันธุลาภ
74 บ้านเลขที่    62/19   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางชัยรัมภา กาลา
75 บ้านเลขที่    160/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมบูรณ์ พินเกตุ
76 บ้านเลขที่    103/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสำรวม ศรีเจริญ
77 บ้านเลขที่    41   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสุริยา พัฒนประดิษฐ์
78 บ้านเลขที่    109   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางปราณี แสงจันทร์
79 บ้านเลขที่    63/6   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางวิลาวัลย์ กาลา
80 บ้านเลขที่    51/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางปราณีื วงศ์ศิริ
81 บ้านเลขที่    150/5   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวอาภรณ์ ขาวผ่อง
82 บ้านเลขที่    57   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายทำนอง เหมทานนท์
83 บ้านเลขที่    67/11   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางเตือนใจ มะลิวงศ์
84 บ้านเลขที่    191   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายภิญญา พินเกตุ
85 บ้านเลขที่    67/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายชัยพร มะลิวงศ์
86 บ้านเลขที่    44/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายประสิทธิ์ แซ่หลี
87 บ้านเลขที่    265   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสมทรง บุญทิพย์
88 บ้านเลขที่    40   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสมจิตร เฟื่องฟุ้ง
89 บ้านเลขที่    147/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมศักดิ์ หนูศัสดี
90 บ้านเลขที่    150   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางถมสวิล พินเกตุ
91 บ้านเลขที่    44/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวจิราวัลย์ แซ่หลี
92 บ้านเลขที่    161/6   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายแล ชูทรัพย์
93 บ้านเลขที่    36/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางผวน ปลอดเถาว์
94 บ้านเลขที่    161/14   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายปัญญา ชูทรัพย์
95 บ้านเลขที่    37   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายทวีรัตน์ พรหมวิเศษ
96 บ้านเลขที่    148   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางกนกวรรณ เพ็ชรขุ่ม
97 บ้านเลขที่    20/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวลลณา บุญชุม
98 บ้านเลขที่    138   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายบุญส่ง มะลิวงศ์
99 บ้านเลขที่    9/3   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   ปรียานุช กลับโบ
100 บ้านเลขที่    98   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายพีรพัฒน์ ทวีทอง
101 บ้านเลขที่    153/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายเสน่ห์ มีศรี
102 บ้านเลขที่    24/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวกรรณิการณ์ วรรฤทธิ์
103 บ้านเลขที่    6/3   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายจีรยุทธ ไทยศักดิ์
104 บ้านเลขที่    261   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางปรานีย์ ตัญจีย์บูณย์
105 บ้านเลขที่    9/5   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางศรีเรือน ผดุงพล
106 บ้านเลขที่    100   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวชลดา หวามา
107 บ้านเลขที่    5   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางกันยกร วงษ์สุวรรณ
108 บ้านเลขที่    3   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางเบ็ญจรงค์ อินทกลับ
109 บ้านเลขที่    102   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายปรุง สนธิเณร
110 บ้านเลขที่    36   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสันต์ มะลิวงศ์
111 บ้านเลขที่    109/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายวิรุท แก้วสงค์
112 บ้านเลขที่    55   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสรัญญา เชิงดี
113 บ้านเลขที่    165/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายเอนกศักดิ์ พรหมศิลป์
114 บ้านเลขที่    2/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายวิสุทธิ์ สุขโสม
115 บ้านเลขที่    40/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสำราญ เฟื่องฟุ้ง
116 บ้านเลขที่    6/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมนึก ไทยภักดี
117 บ้านเลขที่    50   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางพัชรา ขาวผ่อง
118 บ้านเลขที่    62/2   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายธีระศักดิ์ มะลิวงศ์
119 บ้านเลขที่    171   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายประชีพ สุขประเสริฐ
120 บ้านเลขที่    -   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมบัติ สิริกุล
121 บ้านเลขที่    ุ62   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสอาด มะลิวงศ์
122 บ้านเลขที่    -   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายคำนวณ ไทยทองนุ่ม
123 บ้านเลขที่    67/3   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวอรอุมา มะลิวงศ์
124 บ้านเลขที่    232   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางปราณี หวามา
125 บ้านเลขที่    101   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายยิ่ง คาลา
126 บ้านเลขที่    35   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสาธิต อือฮก
127 บ้านเลขที่    6   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายประมุข วัฒนานนท์
128 บ้านเลขที่    6/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวรอนา ทองใบ
129 บ้านเลขที่    100/1   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางณัฐธิดา จุลพฤกษ์
130 บ้านเลขที่    164   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสมเกียรติ ยศฐา
131 บ้านเลขที่    9/4   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวปาริชาติ ด่านดิพ
132 บ้านเลขที่    30   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวปรีญา มะลิวงศ์
133 บ้านเลขที่    67/9   หมู่ที่   8   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวชฎาพร พรหมศิลป์
134 บ้านเลขที่    92   หมู่ที่   7   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ลิขิต ทองมี
135 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
136 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
137 บ้านเลขที่    27   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายเชิดศักดิ์ กลับโบ
138 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
139 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
140 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
141 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
142 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
143 บ้านเลขที่    39   หมู่ที่   5   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายพะเยาว์ หมื่นหาญ
144 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
145 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
146 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
147 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
148 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
149 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
150 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
151 บ้านเลขที่    13/3   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   กิตติ อุ่นเรือน
152 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
153 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
154 บ้านเลขที่    94   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายรัชชา สุขสำราญ
155 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
156 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
157 บ้านเลขที่    122/1   หมู่ที่   3   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาย อนุรักษ์ ก๊กใหญ่
158 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
159 บ้านเลขที่    186/1   หมู่ที่   1   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายลำยอง บัวแดง
160 บ้านเลขที่    81   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายซาอีด กาลมิกาล
161 บ้านเลขที่    38   หมู่ที่   6   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   สายใจ มะเส็ก
162 บ้านเลขที่    91/1   หมู่ที่   3   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   อิมหรอหีม บินเต๊ะ
163 บ้านเลขที่    12/12   หมู่ที่   3   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   สำราญ สีสุมัง
164 บ้านเลขที่    186   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ย่าระ ขุนภักดี
165 บ้านเลขที่    62   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายยุทธ นนทจักร
166 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
167 บ้านเลขที่    1/3   หมู่ที่   3   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสาวรอฮานี หลีไม
168 บ้านเลขที่    105/2   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสามารถ แซ่ลิ่ม
169 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
170 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
171 บ้านเลขที่    122/1   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสำลี บุญส่งธรรม
172 บ้านเลขที่    20   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายหมาดสำเหล้ เรียมร้อย
173 บ้านเลขที่    20   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายหมาดสำเหล้ เรียมร้อย
174 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
175 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
176 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
177 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
178 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
179 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
180 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
181 บ้านเลขที่    105/2   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสามารถ แซ่ลิ่ม
182 บ้านเลขที่    29   หมู่ที่   5   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายหอม จันทร์ทองอ่อน
183 บ้านเลขที่    20   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายหมาดสำเหล้ เรียมร้อย
184 บ้านเลขที่    105/2   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสามารถ แซ่ลิ่ม
185 บ้านเลขที่    39   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสาวณัฐชา นาคา
186 บ้านเลขที่    1/4   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาย อับดลร่าหมาน จุคจัตร
187 บ้านเลขที่    39   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสาวณัฐชา นาคา
188 บ้านเลขที่    62/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร้าม๊ะ ภักดี
189 บ้านเลขที่    27   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายเชิดศักดิ์ กลับโบ
190 บ้านเลขที่    20   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายหมาดสำเหล้ เรียมร้อย
191 บ้านเลขที่    105/2   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสามารถ แซ่ลิ้ม
192 บ้านเลขที่    20   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายหมาดสำเหล้ เรียมร้อย
193 บ้านเลขที่    127   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   มาริษา สำลี
194 บ้านเลขที่    9/1   หมู่ที่   1   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   อารียะ นิ่มนวล
195 บ้านเลขที่    47   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาย ร่าหมัน ภักดี
196 บ้านเลขที่    121   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางศิริพร สุขเฉวง
197 บ้านเลขที่    157/1   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   หมาด ผดุงชาติ
198 บ้านเลขที่    4/3   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายมาหมาย อินตัน
199 บ้านเลขที่    186   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ย่าระ ขุนภักดี
200 บ้านเลขที่    101   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาย จุเหรน บุญเลี้ยง
201 บ้านเลขที่    352   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางมุกดา วงศ์ศิริ
202 บ้านเลขที่    62   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายยุทธ นนทจักร
203 บ้านเลขที่    100/29   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสาวไลลา อีเเต
204 บ้านเลขที่    9/9   หมู่ที่   1   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   วรยา แขกเต้
205 บ้านเลขที่    1/17   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสาวสิริพร อาจหาญ
206 บ้านเลขที่    4/13   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาย ย่าโกบ อินตัน
207 บ้านเลขที่    334/1   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายจรูญ ศรีวายพราหมณ์
208 บ้านเลขที่    100/12   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายเฉด บุตรเเขก
209 บ้านเลขที่    65/6   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายศุภกิจ คงชนะ
210 บ้านเลขที่    38   หมู่ที่   6   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   สายใจ มะเส็ก
211 บ้านเลขที่    128   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   อับดลเหล๊าะ สำลี
212 บ้านเลขที่    61/2   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาย เจ๊ะเต๊ะ หวันร่าหมาน
213 บ้านเลขที่    22/3   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายลับ จารุณะ
214 บ้านเลขที่    339   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายสมาตร อินตัน
215 บ้านเลขที่    316   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสาวร่อส้ะ หมั่นหมาย
216 บ้านเลขที่    8   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร่อมาหลั่น กำพวน
217 บ้านเลขที่    13/9   หมู่ที่   1   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ณัฐวุฒิ หลีหลัง
218 บ้านเลขที่    112/11   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายสอลีหีน โต๊ะพ่อ
219 บ้านเลขที่    71/4   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายวินัย เพชรขุ้ม
220 บ้านเลขที่    352/3   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายสกุลมาศ ศิลปพรหมมาศ
221 บ้านเลขที่    23   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสุพรรษา บุญรัตน์
222 บ้านเลขที่    61/6   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางแดง ถลาง
223 บ้านเลขที่    29   หมู่ที่   5   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายขอม จันทร์ทองอ่อน
224 บ้านเลขที่    322   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสงวน สุวรรณฉวี
225 บ้านเลขที่    115   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางสาว ว่อบี้หยัน จุคจัตร
226 บ้านเลขที่    15/3   หมู่ที่   1   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ลาตีฟ๊ะ ผดุงชาติ
227 บ้านเลขที่    128   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   อับดลเหล๊าะ สำลี
228 บ้านเลขที่    106   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายพลศิษ ให้นวล
229 บ้านเลขที่    321   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   อุสมาน สาสี
230 บ้านเลขที่    -   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   รัฐตพงษ์ ขาวเชื้อ
231 บ้านเลขที่    46/2   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาง บุญชู วังบุตร
232 บ้านเลขที่    100/1   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ประศิตย์ ตาราม
233 บ้านเลขที่    11/5   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   สมนึก โต๊ะพ่อ
234 บ้านเลขที่    1/3   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางร่อมาเฟีย ฤทธิ์ยา
235 บ้านเลขที่    53   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายมด เกิดสุวรรณ
236 บ้านเลขที่    187   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ฟาตีม๊ะ ถนอมพล
237 บ้านเลขที่    187   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ฟาตีม๊ะ ถนอมพล
238 บ้านเลขที่    110/2   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นส วิกน กลับโพ
239 บ้านเลขที่    20/2   หมู่ที่   1   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   มี่น๋า เวชศาสตร์
240 บ้านเลขที่    39   หมู่ที่   5   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายพะเยาว์ หมื่นหาญ
241 บ้านเลขที่    716   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางวรรณา โต๊ะปังหลู
242 บ้านเลขที่    4   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวสิริวรรณ สุทธิรักษ์
243 บ้านเลขที่    91/2   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นส สุภาพร ร่างใหญ่
244 บ้านเลขที่    21/1   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายวิโรจน์ ประเสริฐสังข์
245 บ้านเลขที่    6/11   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายพงษ์ไพร พันธ์จันทร์
246 บ้านเลขที่    12/8   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายคณิต แซ่ต๋อง
247 บ้านเลขที่    66   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายมะแอ ช่วยชาติ
248 บ้านเลขที่    403/1   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายกษิดิ์เดช ไหมสุข
249 บ้านเลขที่    8/11   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ซาร่า ปีนัง
250 บ้านเลขที่    83   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายร่วง วัฒนานนท์
251 บ้านเลขที่    286/1   หมู่ที่   1   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายลำยอง บัวแดง
252 บ้านเลขที่    11/9   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายเวสันต์ ลาสมัน
253 บ้านเลขที่    12/1   หมู่ที่   1   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   พัชรี แก้วอำรัตน์
254 บ้านเลขที่    107/3   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายอภิสิทธิ์ คนล้ำ
255 บ้านเลขที่    73/9   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางจิน๊ะ ภักดี
256 บ้านเลขที่    188   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายสมชาย องศ์สารา
257 บ้านเลขที่    188   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายสมชาย องศ์สารา
258 บ้านเลขที่    33   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายสุรชัย งามจิตร
259 บ้านเลขที่    -   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   โดด นิสัยดี
260 บ้านเลขที่    138   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายทนงศักดิ์ ปากลาว
261 บ้านเลขที่    115   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   เพ็ญศรี อุปถัมภ์
262 บ้านเลขที่    73/8   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นางย่ำปี ทอดทิ้ง
263 บ้านเลขที่    95   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายมนตรี มีเพิง
264 บ้านเลขที่    3/7   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   อ้าหนีบ เสมสัน
265 บ้านเลขที่    19/1   หมู่ที่   1   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นูรีฮะ ผดุงชาติ
266 บ้านเลขที่    286/1   หมู่ที่   1   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายลำยอง บัวแดง
267 บ้านเลขที่    52   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นายโชด เพชรเสด
268 บ้านเลขที่    39/1   หมู่ที่   5   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายจรง รักเปีย
269 บ้านเลขที่    285   หมู่ที่   2   ตำบล   ขุนทะเล   อำเภอ   อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี   จังหวัด   สุราษฎร์ธานี   นางสาวจันทิมา ปิ่นนัย
270 บ้านเลขที่    8/11   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ซาร่า ปีนัง
271 บ้านเลขที่    8/11   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   ซาร่า ปีนัง
272 บ้านเลขที่    12/5   หมู่ที่   2   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   กฤตธนา ทรวงศิลป์
273 บ้านเลขที่    317   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาง ฮารีระห์ อาจหาญ
274 บ้านเลขที่    ุ62   หมู่ที่   1   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นาย อรุณ สาสมัน
275 บ้านเลขที่    51/6   หมู่ที่   4   ตำบล   กำพวน   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายมูสา กาลมิกาล
276 บ้านเลขที่    00   หมู่ที่   2   ตำบล   นาคา   อำเภอ   อำเภอสุขสำราญ   จังหวัด   ระนอง   นายรายา ตางาม